image

ما اهمیت نوآوری و حرفه ای بودن را میفهمیم

از زمان راه اندازی ما در سال 1388، چشم انداز و تمرکز ما بر این بوده است که پروژه های با ارزش را با تأکید بر ارائه شده برای مشتریان خود ارائه دهیم
در مورد ارتباطات و توجه به جزئیات.

ما این شرکت را با یک تمرکز شروع کردیم: برای ساخت شرکتی که بتواند ضمن کار با انعطاف پذیری و تمرکز مشتری از یک تجارت کوچک و خانوادگی ، با شرکت های بزرگ ساختمانی رقابت کند. ما آن را ارزش های تجاری کوچک با رویکرد تجاری بزرگ می نامیم.

امروز ، 75 درصد از مشاغل ما از طریق گروه اصلی مشتری های میراث حاصل می شود: وعده ای مبنی بر تعهد ما برای ایجاد روابط کاری قوی و بلند مدت.